Які бувають зубні коронки та які кращі

Читать на русском

Сучасна стоматологія пропонує безліч способів вирішення різних стоматологічних проблем. Навіть при сильному руйнуванні одного або кількох зубів є недорогий та ефективний метод відновлення функціональності та естетики зубного ряду. Йдеться про встановлення коронок – протезів із штучних матеріалів, що імітують «рідні» зуби пацієнта. Вони встановлюються, коли понад 50% зуба не підлягають відновленню.

коронки1
Після прочитання цієї статті ви дізнаєтеся, які бувають коронки на зуби, з чого вони виготовляються, а також про переваги та недоліки кожного виду цих зубних протезів. Якщо ж вам потрібна консультація кваліфікованого спеціаліста, на вас чекає «ДантистЪ» - стоматологічна клініка в Дніпрі.

Коли показано зубне протезування

Всі види коронок для зубів використовуються тоді, коли є сильне пошкодження, руйнування або повна відсутність зубної одиниці. Також їх встановлюють під час лікування рухомих зубів. Лікар підбирає протез, залежно від складності випадку кожного пацієнта. Наприклад, для передніх і жувальних зубів він рекомендує встановлювати різні види протезів.

Які протипоказання існують

Ми коротко розповіли, що таке коронки на зуби і коли вони застосовуються. Тепер розглянемо, які протипоказання існують для їх встановлення:

 • наявність невиліковних осередків інфекції;
 • надмірна рухливість ряду;
 • Невелика висота коронкової частини, або витончені стіни.

До відносних протипоказань відносяться наявність вогнищ інфекції в ротовій порожнині (зубні відкладення, каріозні порожнини, не проліковані канали), поганий загальний стан здоров'я.

Класифікація зубних коронок

Усі зубні протези можна розділити на групи, з різних аспектів. Так, залежно від матеріалу виготовлення розрізняють такі різновиди коронок:

 • металеві;
 • з діоксиду цирконію;
 • керамічні та металокерамічні;
 • безметалові та інші.

Залежно від величини покриття такі протези можуть бути повними або на культовій вкладці.
За своїм призначенням коронки бувають опорними, відновними, фіксуючими та шинними. Кожен із цих видів протезів використовується для вирішення певних проблем.
Залежно від часу використання, такі зубні протези можуть бути тимчасовими, що встановлюються на проміжних стадіях стоматологічного лікування, а також постійними, що є незнімною конструкцією з тривалим терміном служби.

Як зробити правильний вибір

коронки2

Вибирати матеріал для коронок потрібно разом із своїм стоматологом. Фахівець здатний всебічно оцінити стан зубного ряду пацієнта та підібрати оптимальну ортопедичну конструкцію для кожного випадку. Наприклад, для жувальних зубів коронка має бути максимально міцною, здатною витримувати серйозні навантаження. Естетика при цьому менш важлива. А ось при відновленні зони посмішки головною вимогою стає естетичність. Протез у цьому випадку може бути не найміцнішим, проте він повинен не відрізнятись від звичайного зуба.

Оптимальним рішенням для більшості випадків стає безметалова керамічна коронка. Така конструкція поєднує у собі переваги всіх різновидів зубних протезів. Отримати детальну консультацію та дізнатися більше про переваги її встановлення можна в «Дантіст». Фахівці клініки зацікавлені в тому, щоб допомогти кожному пацієнту, тому дадуть чіткі рекомендації для вашого випадку.

Читати по-українські

Какие бывают зубные коронки и какие лучше

Современная стоматология предлагает множество способов решения самых разных стоматологических проблем. Даже при сильном разрушении одного или нескольких зубов есть недорогой и эффективный метод восстановления функциональности и эстетики зубного ряда. Речь идет об установке коронок – протезов из искусственных материалов, имитирующих «родные» зубы пациента. Они устанавливаются, когда более 50% зуба уже не подлежат восстановлению.

 

коронки1

После прочтения данной статьи вы узнаете, какие бывают коронки на зубы, из чего они изготавливаются, а также о достоинствах и недостатках каждого вида этих зубных протезов. Если же вам необходима консультация квалифицированного специалиста, вас ждет «ДантистЪ» - стоматологическая клиника в Днепре.

Когда показано зубное протезирование

Все виды коронок для зубов применяются тогда, когда имеется сильное повреждение, разрушение либо полное отсутствие зубной единицы. Также их устанавливают при лечении подвижных зубов. Врач подбирает протез, в зависимости от сложности случая у каждого пациента. К примеру, для передних и жевательных зубов он порекомендует устанавливать разные виды протезов.

Какие противопоказания существуют

Мы вкратце рассказали о том, что такое коронки на зубы и когда они применяются. Теперь рассмотрим, какие противопоказания существуют для их установки:

 • наличие неизлечимых очагов инфекции;
 • чрезмерная подвижность ряда;
 • маленькая высота коронковой части, либо истонченные стенки.

К относительным противопоказаниям относятся наличие очагов инфекции в полости рта (зубные отложения, кариозные полости, не пролеченные каналы), плохое общее состояние здоровья.

Классификация зубных коронок

Все зубные протезы можно разделить на группы, исходя из разных аспектов. Так, в зависимости от материала изготовления различают следующие разновидности коронок:

 • металлические;
 • из диоксида циркония;
 • керамические и металлокерамические;
 • безметалловые и другие.

В зависимости от величины покрытия такие протезы могут быть полными, либо на культевой вкладке.

По своему назначению коронки бывают опорными, восстановительными, фиксирующими и шинирующими. Каждый из этих видов протезов используется для решения определенных проблем.

В зависимости от времени использования, такие зубные протезы могут быть временными, устанавливаемыми на промежуточных стадиях стоматологического лечения, а также постоянными, представляющими собой несъемную конструкцию с долгим сроком службы.

Как сделать правильный выбор

 

коронки2

Выбирать материал для коронок нужно вместе со своим стоматологом. Специалист способен всесторонне оценить состояние зубного ряда пациента и подобрать оптимальную ортопедическую конструкцию для каждого случая. К примеру, для жевательных зубов коронка должна быть максимально прочной, способной выдерживать серьезные нагрузки. Эстетика при этом менее важна. А вот при восстановлении зоны улыбки главным требованием становится эстетичность. Протез в данном случае может быть не самым прочным, однако он должен не отличаться от обычного зуба.

Оптимальным решением для большинства случаев становится безметалловая керамическая коронка. Такая конструкция сочетает в себе достоинства всех разновидностей зубных протезов. Получить детальную консультацию и узнать больше о преимуществах ее установки можно в «ДантистЪ». Специалисты клиники заинтересованы в том, чтобы помочь каждому пациенту, поэтому дадут четкие рекомендации конкретно для вашего случая.

Метки: коронки на зубы