Тестування зручності використання: Що це таке та як його правильно проводити

Читать на русском

Тестування зручності використання є важливою частиною розробки та оптимізації веб-сайтів. Це процес тестування веб-сайту або програми з метою переконатися у простоті його використання та розуміння. Це спосіб отримати відгуки реальних користувачів про те, наскільки сайт відповідає їхнім потребам. Тестування веб-сайту або програми дозволяє отримати безцінні відомості про те, як користувачі взаємодіють з ним, що допоможе підвищити зручність використання та загальну ефективність.

У процесі юзабіліті тестування користувачам пропонується виконати різні завдання та записати, як вони взаємодіють із сайтом або додатком. Ці дані допоможуть вам виявити області, які потребують покращення, та додати необхідні зміни, щоб забезпечити кращий досвід для користувачів.

Чому тестування юзабіліті важливе

Тестування зручності використання є невід'ємною частиною розробки та оптимізації сайту. Воно допомагає виявити будь-які потенційні проблеми та додати покращення до того, як вони стануть серйозною проблемою. Тестування веб-сайту або програми дозволяє отримати уявлення про те, як користувачі будуть взаємодіяти з ним, і переконатися, що він відповідає їхнім потребам. Це допоможе вам покращити користувальницький досвід і зробити сайт або програму більш ефективною.

Юзабіліті тестування також допомагає виявити області, в яких користувачі мають труднощі. Це допоможе вирішити конкретні проблеми та підвищити якість обслуговування користувачів. Крім того, тестування юзабіліті дозволяє зрозуміти, як користувачі сприймають сайт або додаток і як вони його використовують, що допоможе додати покращення та оптимізувати роботу сайту чи додатку.

В результаті тестування юзабіліті можна отримати інформацію про те, як користувачі сприймають сайт або програму.

Що включає тестування юзабіліті?

Тестування зручності використання передбачає залучення користувачів для виконання різних завдань, а також запис їх взаємодії з веб-сайтом або програмою. Ці дані допоможуть виявити області, які потребують покращення, та внести необхідні зміни для підвищення якості роботи. Як правило, процес включає:

 • Залучення користувачів до виконання завдань
 • спостереження та запис того, як користувачі взаємодіють з веб-сайтом або програмою
 • Виявлення областей, які потребують покращення
 • Внесення необхідних змін для поліпшення досвіду користувача

Важливо зазначити, що не всі тести юзабіліті однакові. Різні типи тестів юзабіліті фокусуються на різних аспектах досвіду користувача. Наприклад, в одних випадках увага приділяється функціональності сайту або програми, а в інших – загальному враженню користувача. Важливо розуміти різні типи тестів на зручність використання та їх призначення, щоб отримати максимальну віддачу від тестування на зручність використання.

Типи тестів зручності використання

Нижче перераховані найпоширеніші типи тестів зручності використання:

 • Експлораторне тестування: Експлораторне тестування - це тип тестування юзабіліті, який спрямований на вивчення веб-сайту або програми та отримання загального уявлення про те, як воно працює. Цей тип тестування зазвичай не передбачає реєстрації даних або виконання конкретних завдань.
 • Тестування по завданням: Тестування по завданням - це тип юзабіліті-тестування, спрямований на перевірку конкретних завдань. Цей тип тестування передбачає реєстрацію даних про те, як користувачі взаємодіють із веб-сайтом або програмою при виконанні певних завдань.
 • Когнітивні проходи: Когнітивні проходи - це тип тестування юзабіліті, який фокусується на тому, як користувачі сприймають та використовують сайт або програму. Зазвичай в ході такого тестування користувачам ставлять запитання про те, як вони сприймають сайт або програму та як вони його використовують. Це допоможе виявити області, які потребують покращення.
 • Евристичні оцінки: Евристичні оцінки - це тип юзабіліті-тестування, спрямований на виявлення областей, що потребують покращення. Цей вид тестування передбачає проведення експертної оцінки веб-сайту або програми з метою виявлення потенційних областей, які потребують покращення.
 • Евристичні оцінки.

Кожен тип тестування юзабіліті має свої сильні та слабкі сторони. Важливо розуміти різницю між ними, щоб вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам.

Як організувати тестування юзабіліті

Установка тестування юзабіліті є відносно простою. Зазвичай це включає:

 • набір користувачів для тестування веб-сайту або додатку
 • Розробка завдань для користувачів
 • Спостереження та запис того, як користувачі взаємодіють з веб-сайтом або програмою
 • Аналіз даних для виявлення областей, які потребують покращення
 • Внесення необхідних змін для поліпшення досвіду користувача

Першим кроком у організації юзабіліті-тестування є залучення користувачів. Це можна зробити за допомогою різних методів, таких як форуми, онлайн-опитування і платформи для тестування користувачів. Після залучення користувачів можна розробити завдання, які вони повинні виконувати під час спостереження та реєстрації даних.

Наступний крок – аналіз даних. Для цього необхідно проаналізувати отримані дані та виявити області, які потребують покращення. Визначивши області покращення, можна внести необхідні зміни для підвищення якості роботи користувачів.

Висновок

Тестування зручності використання є невід'ємною частиною розробки та оптимізації веб-сайту. Воно передбачає залучення користувачів виконання завдань з одночасним спостереженням і записом їх взаємодії. Отримані дані допомагають виявити області, які потребують поліпшення, і додати необхідні зміни для забезпечення кращого досвіду користувача. Розуміючи різні типи юзабіліті-тестів та виконуючи описані вище дії, ви зможете організувати юзабіліті-тестування та отримати максимальну віддачу від нього.

Читати українською

Тестирование удобства использования: Что это такое и как его правильно проводить

Тестирование удобства использования является важной частью разработки и оптимизации веб-сайтов. Это процесс тестирования веб-сайта или приложения с целью убедиться в простоте его использования и понимания. Это способ получить отзывы реальных пользователей о том, насколько сайт соответствует их потребностям. Тестирование веб-сайта или приложения позволяет получить бесценные сведения о том, как пользователи взаимодействуют с ним, что может помочь повысить удобство использования и общую эффективность.

В процессе юзабилити тестирования пользователям предлагается выполнить различные задания и записать, как они взаимодействуют с сайтом или приложением. Эти данные помогут вам выявить области, требующие улучшения, и внести необходимые изменения, чтобы обеспечить лучший опыт для пользователей.

Почему тестирование юзабилити важно

Тестирование удобства использования является неотъемлемой частью разработки и оптимизации сайта. Оно помогает выявить любые потенциальные проблемы и внести улучшения до того, как они станут серьезной проблемой. Тестирование веб-сайта или приложения позволяет получить представление о том, как пользователи будут взаимодействовать с ним, и убедиться в том, что он отвечает их потребностям. Это поможет вам улучшить пользовательский опыт и сделать сайт или приложение более эффективным.

Юзабилити тестирование также помогает выявить области, в которых пользователи испытывают трудности. Это поможет решить конкретные проблемы и повысить качество обслуживания пользователей. Кроме того, тестирование юзабилити позволяет понять, как пользователи воспринимают сайт или приложение и как они его используют, что поможет внести улучшения и оптимизировать работу сайта или приложения.

В результате тестирования юзабилити можно получить информацию о том, как пользователи воспринимают сайт или приложение.

Что включает в себя тестирование юзабилити?

Тестирование удобства использования предполагает привлечение пользователей для выполнения различных задач, а также запись их взаимодействия с веб-сайтом или приложением. Эти данные помогут выявить области, требующие улучшения, и внести необходимые изменения для повышения качества работы. Как правило, процесс включает в себя:

 • Привлечение пользователей для выполнения заданий
 • наблюдение и запись того, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтом или приложением
 • Выявление областей, требующих улучшения
 • Внесение необходимых изменений для улучшения пользовательского опыта

Важно отметить, что не все тесты юзабилити одинаковы. Различные типы тестов юзабилити фокусируются на разных аспектах пользовательского опыта. Например, в одних случаях внимание уделяется функциональности сайта или приложения, а в других - общему впечатлению пользователя. Важно понимать различные типы тестов на удобство использования и их назначение, чтобы получить максимальную отдачу от тестирования на удобство использования.

Типы тестов удобства использования

Ниже перечислены наиболее распространенные типы тестов удобства использования:

 • Эксплораторное тестирование: Эксплораторное тестирование - это тип тестирования юзабилити, который направлен на изучение веб-сайта или приложения и получение общего представления о том, как оно работает. Этот тип тестирования, как правило, не предполагает регистрации данных или выполнения конкретных задач.
 • Тестирование по задачам: Тестирование по задачам - это тип юзабилити-тестирования, направленный на проверку конкретных задач. Этот тип тестирования предполагает регистрацию данных о том, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтом или приложением при выполнении определенных задач.
 • Когнитивные проходы: Когнитивные проходы - это тип тестирования юзабилити, который фокусируется на том, как пользователи воспринимают и используют сайт или приложение. Обычно в ходе такого тестирования пользователям задаются вопросы о том, как они воспринимают сайт или приложение и как они его используют. Это поможет выявить области, требующие улучшения.
 • Эвристические оценки: Эвристические оценки - это тип юзабилити-тестирования, направленный на выявление областей, требующих улучшения. Этот вид тестирования предполагает проведение экспертной оценки веб-сайта или приложения с целью выявления потенциальных областей, требующих улучшения.
 •  
 • Эвристические оценки.

Каждый тип тестирования юзабилити имеет свои сильные и слабые стороны. Важно понимать различия между ними, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Как организовать тестирование юзабилити

Установка тестирования юзабилити относительно проста. Обычно это включает в себя:

 • набор пользователей для тестирования веб-сайта или приложения
 • Разработка заданий для пользователей
 • Наблюдение и запись того, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтом или приложением
 • Анализ данных для выявления областей, требующих улучшения
 • Внесение необходимых изменений для улучшения пользовательского опыта

Первым шагом в организации юзабилити-тестирования является привлечение пользователей. Это можно сделать с помощью различных методов, таких как пользовательские форумы, онлайн-опросы и платформы для тестирования пользователей. После привлечения пользователей можно разработать задания, которые они должны выполнять в процессе наблюдения и регистрации данных.

Следующий шаг - анализ данных. Для этого необходимо проанализировать полученные данные и выявить области, требующие улучшения. Определив области улучшения, можно внести необходимые изменения для повышения качества работы пользователей.

Вывод

Тестирование удобства использования является неотъемлемой частью разработки и оптимизации веб-сайта. Оно предполагает привлечение пользователей для выполнения заданий с одновременным наблюдением и записью их взаимодействия. Полученные данные помогают выявить области, требующие улучшения, и внести необходимые изменения для обеспечения лучшего пользовательского опыта. Понимая различные типы юзабилити-тестов и выполняя описанные выше действия, вы сможете организовать юзабилити-тестирование и получить максимальную отдачу от него.