Спліт-система: що потрібно знати про види приладу

Читать на русском

Спліт-система - це пристрій, призначений для кондиціонування повітря, підтримання заданої температури, вологості, ступеня чистоти та швидкості повітряного потоку. Прилад складається із двох блоків. Перший (компресорно-конденсаторний) встановлюється на зовнішній стіні приміщення, другий (випарний) - усередині кімнати. Переваги спліт-систем: знижений рівень шуму та висока ефективність. Щоб техніка працювала довго і без збоїв, спліт-система має бути встановлена згідно з технічним регламентом. Вибрати агрегат можна в інтернет-магазині Eldorado.ua.

сплит1

На які параметри звернути увагу при виборі

Потужність охолодження - одна з ключових технічних характеристик. Від показника залежить, наскільки прилад впорається із завданням охолодження та очищення повітря. Потужність пристрою впливає на витрати електроенергії, тому не варто вибирати модель на 12-14 кВт для кімнати площею 20 м2. Розрахунок необхідного значення виконується за такою формулою: 1 кВт на 10 м2. Для більш точного значення враховують такі фактори:

 • кількість людей (додаткові 100 Вт на кожну людину);
 • наявність побутової техніки, яка працює безперервно: наприклад, комп'ютерів та телевізорів (додаткові 300 Вт на одиницю);
 • поверх (для квартир на верхніх поверхах краще вибирати прилад з потужністю на 15% вище за номінальне значення);
 • рівень інсоляції (якщо вікна розташовані на сонячній стороні краще додатково додати 15% від номінального показника).

сплит2

Тип пристрою — другий важливий параметр. Розрізняють звичайні та інверторні моделі. У другому випадку є можливість регулювання ступеня охолодження. Після увімкнення інверторний прилад працює на повну потужність. Коли температура повітря в кімнаті досягає заданої позначки, пристрій самостійно переходить на економний режим роботи. Звичайні спліт-системи при досягненні заданих показників температури відключаються. Пристрій вмикається знову після того, як повітря в кімнаті нагріється. Недоліки такого рішення:

 • підвищення енергоспоживання на 40–50%;
 • помітні коливання температури повітря;
 • підвищений рівень шуму;
 • скорочення терміну служби двигуна.

Інверторні кондиціонери точно підтримують задану температуру, що забезпечує користувачам комфорт та сприятливі умови для здоров'я.

Додаткові опції

Під час вибору спліт-системи зверніть увагу на додаткові функції, які розширюють сферу використання приладу. Наприклад, пристрої з опцією обігріву стануть додатковим джерелом тепла восени та навесні. Експлуатація приладів допускається за температури не нижче -5°C. У деяких моделях передбачена можливість роботи під час морозу до -35°C. Система комплектується блоком обігріву картера компресора та дренажної трубки. Інші корисні опції: очищення, зволоження або осушення повітря, можливість підключення до системи «Розумний дім», автоматичне регулювання напряму повітряного потоку в залежності від розташування користувача.

Читати українською

Сплит-система: что нужно знать о видах прибора

Сплит-система — это устройство, предназначенное для кондиционирования воздуха, поддержания заданной температуры, влажности, степени чистоты и скорости воздушного потока. Прибор состоит из двух блоков. Первый (компрессорно-конденсаторный) устанавливается на внешней стене помещения, второй (испарительный) — внутри комнаты. Преимущества сплит-систем: пониженный уровень шума и высокая эффективность. Чтобы техника работала долго и без сбоев, сплит-система должна быть установлена согласно техническому регламенту. Выбрать агрегат можно в интернет-магазине Eldorado.ua.

сплит1

На какие параметры обратить внимание при выборе

Мощность охлаждения — одна из ключевых технических характеристик. От показателя зависит, насколько прибор справится с задачей охлаждения и очистки воздуха. Мощность устройства влияет на расход электроэнергии, поэтому не стоит выбирать модель на 12–14 кВт для комнаты площадью 20 м2. Расчет необходимого значения выполняется по формуле: 1 кВт на 10 м2. Для более точного значения учитывают такие факторы:

 • количество людей (дополнительные 100 Вт на каждого человека);
 • наличие бытовой техники, которая работает непрерывно: например, компьютеров и телевизоров (дополнительные 300 Вт на единицу);
 • этаж (для квартир на верхних этажах лучше выбирать прибор с мощностью на 15% выше номинального значения);
 • уровень инсоляции (если окна расположены на солнечной стороне лучше дополнительно добавить 15% от номинального показателя).

сплит2

Тип устройства — второй важный параметр. Различают обычные и инверторные модели. Во втором случае доступна возможность регулировки степени охлаждения. После включения инверторный прибор работает на полную мощность. Когда температура воздуха в комнате достигает заданной отметки, устройство самостоятельно переключается на экономный режим работы. Обычные сплит-системы при достижении заданных показателей температуры отключаются. Устройство включается вновь только после того, как воздух в комнате нагреется. Недостатки решения:

 • повышение энергопотребления на 40–50%;
 • заметные колебания температуры воздуха;
 • повышенный уровень шума;
 • сокращение срока службы мотора.

Инверторные кондиционеры точно поддерживают заданную температуру, что обеспечивает пользователям комфорт и благоприятные условия для здоровья.

Дополнительные опции

При выборе сплит-системы обратите внимание на дополнительные функции, которые расширяют сферу использования прибора. Например, устройства с опцией обогрева станут дополнительным источником тепла осенью и весной. Эксплуатация приборов допускается при температуре не ниже -5°C. В некоторых моделях предусмотрена возможность работы при морозе до -35°C. Система комплектуется блоком обогрева картера компрессора и дренажной трубки. Другие полезные опции: очистка, увлажнение или осушение воздуха, возможность подключения к системе «Умный дом», автоматическая регулировка направления воздушного потока в зависимости от расположения пользователя.