Слово про моторну олію

 

Читать на русском

Як кажуть розумні люди – як не змастиш, то не поїдеш. І це є абсолютно правильним твердженням. Моторна олія – найважливіший компонент у двигуні будь-якого автомобіля. Абсолютно всі частини, що рухаються, торкаються одна до одної через найтонший шар мастила. Від якості та властивостей моторної олії безпосередньо залежить і витрата палива, і термін служби двигуна та інших частин автомобіля. Правильний підбір та своєчасна заміна олії запорука довгого життя вашого «залізного коня».

масло

Які бувають моторні олії

За довгий термін еволюції автомобільних двигунів радикальним чином змінювалася автомобільна олія. Зі зростанням потужності та швидкостей до неї пред'являлися нові вимоги, які забезпечували виробники. Розрізняють три типи олій, які сформувалися історично:

 • Мінеральні олії. Натуральний продукт, отриманий шляхом перегонки нафтопродуктів з додаванням деякої кількості присадок. Відрізняється низькою ціною, але мінімальним терміном служби.
 • Напівсинтетичні олії. Отримують в результаті додавання до мінеральної основи великої кількості присадок. Компромісне рішення між ціною та якістю.
 • Синтетичні олії. Продукт, що складається з молекул, синтезованих із заданими властивостями. Має високу ціну, але дозволяє отримати необхідні властивості.

 

Які властивості повинно мати масло

Умови експлуатації сучасних автомобілів відрізняються такими особливостями, які висувають вимоги до властивостей олії:

 • Різка зміна режиму роботи - розгін-гальмування;
 • Багаторазові пуски у різних температурних умовах від -20 до +40.
 • Тривала їзда у пробках на знижених оборотах.

 

Олія в UKR PARTS – вирішення проблем вашого двигуна

Castrol

Як хіміки вирішили ці проблеми можна розглянути на прикладі такого продукту, як автомобільна олія Castrol. До речі, назва - це акронім утворений від "Castor oil" - рицинова олія.

Уявіть, що ви різко натиснули педаль газу. Поршні різко прискорилися, температура в камері згоряння миттєво зросла. У цей момент є ризик того, що тонка плівка мастила між кільцями та стінками циліндра розірветься, відбудеться прямий контакт метал-метал. Щоб цього не сталося, хіміки синтезували олію, яка здатна змінювати свої фізичні властивості в момент екстремального навантаження, зменшувати плинність і збільшувати міцність сполуки молекул. А при зниженні навантаження вона повертається до нормального стану. Така олія представлена ​​в лінійці Castrol EDGE.

Коли двигун автомобіля не працює мастило залишає частини, що труться, і стікає в картер двигуна. У момент запуску необхідно, щоб воно швидко потрапило в зону контакту. Забезпечити безпечний перехідний процес допомагають присадки, використані у лінійці олій Castrol MAGNATEC. Молекули такої олії мають підвищену адгезію з металом, деяка кількість мастила постійно присутня в зоні контакту частин, що труться, хоч при високій, хоч при низькій температурі.

Один із найважчих режимів в експлуатації авто – це їзда в пробках, на жаль, і один із найхарактерніших у наших мегаполісах. Низькі обороти двигуна призводять до застою мастила в області поршневих канавок, а це поступово викликає коксування кілець – втрату їхньої рухливості. Склад оливи лінійки Castrol GTX сприяє очищенню двигуна, у тому числі видаленню відкладень на поршневих кільцях, а також зменшенню коксування.

В інтернет магазині UKR PARTS можна вибрати автомобільну олію цього виробника на всі випадки життя. І пам'ятайте, задоволення від хорошої якості триває довше ніж радість від низької ціни.

 

Читати по-українські

Слово о моторном масле

Как говорят умные люди – не помажешь, не поедешь. И это абсолютно правильное утверждение. Моторное масло важнейший компонент в двигателе любого автомобиля. Абсолютно все движущиеся части его соприкасаются друг с другом через тончайший слой смазки. От качества и свойств моторного масла напрямую зависти и расход топлива, и срок службы двигателя и других частей автомобиля. Правильный подбор и своевременная замена масла залог долгой жизни вашего «железного коня».

масло

Какие бывают моторные масла

За долгий срок эволюции автомобильных двигателей радикальным образом менялось и втомобильное масло. С ростом мощности и скоростей к нему предъявлялись новые требования, которые обеспечивали производители. Различают три типа масел, которые сформировались исторически:

 • Минеральные масла. Натуральный продукт полученный путем перегонки нефтепродуктов с добавлением некоторого количества присадок. Отличается низкой ценой, но малым сроком службы.
 • Полусинтетические масла. Получают в результате добавления в минеральную основу большого количества присадок. Компромиссное решение между ценой и качеством.
 • Синтетические масла. Продукт, состоящий из молекул, синтезированных с заданными свойствами. Имеет высокую цену, но и позволяет получить необходимые свойства.

 

Какими свойствами должно обладать масло

Условия эксплуатации современных автомобилей отличаются следующими особенностями, которые выдвигают требования к свойствам масла:

 • Резкое изменение режима работы – разгон-торможение;
 • Многократные пуски в разных температурных условиях от -20 до +40.
 • Длительная езда в пробках на пониженных оборотах.

 

Масло в UKR PARTS – решение проблем вашего мотора

Castrol

Как химики решили эти проблемы можно рассмотреть на примере такого продукта, как автомобильное масло Castrol. Кстати, название - это акроним образованный от "Castor oil" - касторовое масло.

 

Представьте себе, что вы резко нажали педаль газа. Поршни резко ускорились, температура в камере сгорания моментально возросла. В этот момент есть риск того, что тонкая пленка смазки между кольцами и стенками цилиндра разорвется, произойдет прямой контакт металл-металл. Чтобы этого не случилось химики синтезировали масло, которое способно менять свои физические свойства в момент экстремальной нагрузки, уменьшать текучесть и увеличивать прочность соединения молекул. А при снижении нагрузки оно возвращается в нормальное состояние. Такое масло представлено в линейке Castrol EDGE.

Когда двигатель автомобиля не работает смазка покидает трущиеся части и стекает в картер двигателя. В момент пуска необходимо, чтобы оно быстро попало в область контакта. Обеспечить безопасный переходной процесс помогают присадки, использованные в линейке масел Castrol MAGNATEC. Молекулы такого масла обладают повышенной адгезией с металлом, некоторое количество смазки постоянно присутствует в зоне контакта трущихся частей, хоть при высокой, хоть при низкой температуре.

Один из самых тяжелых режимов в эксплуатации авто – это езда в пробках, к сожалению, и один из самых характерных в наших мегаполисах. Низкие обороты двигателя приводят к застою смазки в области поршневых канавок, а это постепенно вызывает коксование колец – потерю их подвижности. Состав масла линейки Castrol GTXспособствует очистке двигателя, в том числе, удалению отложений на поршневых кольцах, а также уменьшению коксования.

В интернет магазине UKR PARTS можно выбрать автомобильное масло этого производителя на все случаи жизни. И помните, удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем радость от низкой цены.

Метки: авто, моторное масло