Що робити коли потрібна чистка раковини

Читать на русском

Так уже повелося в нашому світі, що всі блага цивілізації існують у парі з проблемами. Як відомо, перші системи водопостачання та каналізації з використанням системи труб з'явилися ще в VIII ст. до н.е. у Стародавньому Римі. І вже тоді була проблема очищення системи від забруднення. Минули десятки століть, а проблема так і залишилася. У будь-якій навіть найсучаснішій сантехнічній системі іноді трапляється засмічення. І тоді виникає необхідність проведення такої процедури, як чистка раковини.

chistka

Причини виникнення засорів

Якщо ви думаєте, що, помінявши всі труби і сантехнічну арматуру, ви позбавитеся засмічення, то глибоко помиляєтеся. Це явище є перманентним для будь-якої каналізації.
Причин виникнення декілька:

 • Велика кількість поганорозчинних жирів, харчових відходів формують відкладення на стінках труб і звужують їхній прохідний отвір;
 • Потрапляння у каналізацію твердих частинок – волосся, нитки, пил, папір, будівельні матеріали, що налипають на стінки труб;
 • Застосування хімічних засобів, які несумісні з матеріалом труб, руйнують їхню внутрішню поверхню і сприяють підвищеній адгезії з вмістом стічних вод;
 • Неправильно спроектована система каналізації (ухили, повороти) знижує швидкість потоку, і також сприяє затримці частинок зі стічних вод і їх накопиченню у певних місцях системи.

Які є методи прочищення каналізації в будинку

Як ви розумієте основне завдання чищення полягає у видаленні різних грязьових пробок, окремих предметів із труб та сифонів, а також максимальне видалення відкладень зі стінок труб.
Існує кілька процедур очищення каналізації. Частину з них можна зробити самостійно. А деякі вимагаєть участі спеціаліста з обладнанням, наприклад, з фірми Trubolub. Розглянемо ці методи очищення:

 1. Механічний. Виконується з використанням спеціального троса або шланга, і полягає у проштовхуванні засмічень у каналізаційній трубі. Сантехнічний трос має ручку, обертаючи яку ви можете захопити більший об'єм труби або розділити засмічення на дрібніші частини.
 2. Хімічний. Полягає в використанні спеціальних хімічних препаратів, які розчиняють засмічення. Слід застосовувати обережно, уважно читаючи інструкцію, оскільки препарати можуть зруйнувати матеріал труб.
 3. Вакуумний. У найпростішому варіанті використовують добре знайомий гумовий вантуз для створення імпульсів розрядження-тиску в системі. Але для більшої ефективності потрібне спеціальне обладнання.
 4. Гідравлічний. Промивання системи водою під високим тиском. Як правило, вимагає спеціального обладнання та роботи спеціаліста.

Часто застосування одного методу може не дати бажаного результату. Для повноцінного чищення раковини може знадобитися розбирання та прочищення сифонної арматури, а можливо і частини каналізаційної системи. Тому, якщо ви не впевнені у своїх здібностях, краще довірити цей процес професіоналам.

Читати по-українські

Что делать когда нужна чистка раковины

Так уж повелось в нашем мире, что всякие блага цивилизации существуют в паре с проблемами. Как известно первые системы водоснабжения и канализации с использованием системы труб появились еще в VIII в до н.э. в Древнем Риме. И уже тогда была проблема прочистки системы от загрязнения. Прошли десятки веков, а проблема так и осталась. В любой даже самой современной сантехнической системе время от времени случается засор. И тогда возникает необходимость проведения такой процедуры, как чистка раковины.

chistka

Причины возникновения засоров

Если вы думаете, что, поменяв все трубы и сантехническую арматуру, вы избавитесь от засоров, то глубоко заблуждаетесь. Это явление является перманентным для любой канализации.
Причин возникновения несколько:

 • Большое количество плохорастворимых жиров, пищевых отходов формируют отложения на стенках труб и сужают их проходное отверстие;
 • Попадание в канализацию твердых частиц – волосы, нитки, пыль, бумага, строительные материалы, которые налипают на стенки труб;
 • Применение химических средств, которые несовместимы с материалом труб, разрушают их внутреннюю поверхность и способствуют повышенной адгезии с содержимым сточных вод;
 • Неправильно спроектированная система канализации (уклоны, повороты) снижает скорость потока, и также способствует задержке частичек из сточных вод и их накоплению в определенных местах системы.

Какие есть методы прочистки канализации в доме

Как вы понимаете основная задача чистки заключается в удалении различных грязевых пробок, отдельных предметов из труб и сифонов, а также максимальное удаление отложений со стенок труб.
Существует несколько процедур очистки канализации. Часть из них можно проделать самостоятельно. А некоторые требуют участия специалиста с оборудованием, например, фирмы Trubolub.  Рассмотрим эти методы очистки:

 1. Механический. Выполняется с использованием специального троса или шланга, и состоит в проталкивании засоров в канализационной трубе. Сантехнический трос снабжен ручкой, вращая которую вы можете захватить больший объем трубы или разделить засор на более мелкие части.
 2. Химический. Заключается в использование специальных химических препаратов, которые растворяют засор. Следует применять с осторожностью, внимательно читая инструкцию, поскольку препараты могут разрушить материал труб.
 3. Вакуумный. В простейшем варианте используется хорошо знакомый резиновый вантуз для создания импульсов разряжения-давления в системе. Но для большей эффективности требуется специальное оборудование.
 4. Гидравлический. Промывка системы водой под высоким давлением. Как правило, требует специального оборудования и работы специалиста.

Обратите внимание на то, что зачастую применение одного метода может не дать желаемого результата. Для полноценной чистки раковины может понадобиться разборка и прочистка сифонной арматуры, а возможно и части канализационной системы. Поэтому, если вы не уверены в своих способностях, лучше доверить этот процесс профессионалам.

Метки: чистка раковин