Поліпшуємо організацію та роботу складу на всіх рівнях: 3 напрями оптимізації

 

Читать на русском

Прибутковість компанії, яка працює у сфері продажу, безпосередньо залежить від системи обліку складу. Її ефективність впливає собівартість бізнес-процесів. Чим вона буде меншою, тим більше прибутку отримає власник. Планомірна робота з оптимізації обліку дає можливість пропонувати товари за меншою вартістю та отримати конкурентну перевагу у сфері продажу без значних вкладень у маркетингові заходи.

Вкрай важливо правильно вибрати софт для складського обліку. Торгівля часто ведеться у кількох магазинах, відвантаження відбувається з територіально розділених складів, товари представлені офлайн та онлайн. Тому класична програма для складу із локальною базою даних не підійде.

Для розподіленого та віддаленого обліку потрібен хмарний сервіс. Наприклад, програма для складу та торгівлі від Dilovod. Вона працює як веб-програма з доступом через веб-браузер. Це знімає обмеження на кількість співробітників, місце їх роботи, а також спрощує адміністрування та резервування бази даних складу.

Але всі переваги програми Діловод і їй подібних зведуть до нуля, якщо перед цим не провести заходів щодо покращення організації та роботи самого складу. Декілька порад допоможуть зробити це швидко і бюджетно.

деловод1y

1 — Розвантаження та приймання

Необхідно розробити та впровадити регламент для упорядкування розвантаження та завантаження з урахуванням специфіки товарів та їх комплектації. Важливо ще на стадії приймання контролювати кількість та якість товарів, щоб скоротити трудовитрати та зменшити собівартість технологічних процесів.

У цьому дуже допомагає автоматизація з допомогою спеціального устаткування. Dilovod сумісний зі сканерами та принтерами етикеток, завдяки яким можна організувати автоматичне сортування вантажів.

Софт автоматично формує необхідні первинні документи, а також контролює взаєморозрахунки з покупцями та постачальниками.

2 - Зберігання товару

При організації зберігання необхідно правильно каталогізувати товар за різними критеріями. Далі за допомогою консолідованих звітів можна виділити найменування, які затребувані найчастіше. Їх потрібно розміщувати ближче до зони навантаження-вивантаження у зручному місці.

3 — Комплектація та відвантаження

Для спрощення логістичних процесів необхідно, щоб первинні документи формувалися одночасно з відвантаженням. Важливо враховувати пріоритетність обробки заявок, сформованих програмою.

Сильно полегшує процес інтеграція з транспортними сервісами. Платформа Діловод інтегрується з програмами транспортних компаній, що працюють в Україні (Нова пошта). Тому немає потреби вручну виконувати рутинні операції та заповнювати документи.

Впровадження програмних та апаратних засобів автоматизації дозволить у майбутньому проаналізувати роботу складу, виявити проблемні місця у роботі та усунути їх. Торгівля у цьому випадку вестиметься у безперебійному режимі, а вартість складських операцій знизиться. Склад перестане бути «чорною діркою», що нескінченно поглинає оборотні засоби.

Купувати сервіс Dilovod (Україна) та встановлювати софт на ПК комірника не потрібно. Він працює як SaaS. Для доступу потрібно зареєструвати обліковий запис та увійти до системи з будь-якого пристрою з браузером. Під час ознайомлення користуватися платформою можна безкоштовно. Далі оплата відбувається у вигляді щомісячних платежів відповідно до обраного тарифного плану.

Читати по-українські

Улучшаем организацию и работу склада на всех уровнях: 3 направления оптимизации

Прибыльность компании, которая работает в сфере продаж, напрямую зависит от системы учета склада. Ее эффективность влияет на себестоимость бизнес-процессов. Чем она будет меньше, тем больше прибыли получит владелец. Планомерная работа по оптимизации учета дает возможность предлагать товары по меньшей стоимости и получить конкурентное преимущество в сфере продаж без значительных вложений в маркетинговые мероприятия.

Крайне важно правильно выбрать софт для складского учета. Торговля часто ведется в нескольких магазинах, отгрузка происходит с территориально разделенных складов, товары представлены оффлайн и онлайн. Поэтому классическая программа для склада с локальной базой данных не подойдет.

Для распределенного и удаленного учета нужен облачный сервис. Например, программа для склада и торговли от Dilovod. Она работает как веб-программа с доступом через интернет-браузер. Это снимает ограничения на количество подключаемых сотрудников, место их работы, а также упрощает администрирование и резервирование базы данных склада.

Но все преимущества программы Деловод и ей подобных сведутся к нулю, если перед этим не провести мероприятия по улучшению организации и работы самого склада. Несколько советов помогут сделать это быстро и бюджетно.

деловод1y

1 — Разгрузка и приемка

Необходимо разработать и внедрить регламент для упорядочивания разгрузки и загрузки с учетом специфики товаров и их комплектации. Важно еще на стадии приемки контролировать количество и качество товаров, чтобы сократить трудозатраты и уменьшить себестоимость технологических процессов.

В этом сильно помогает автоматизация с помощью специального оборудования. Dilovod совместим со сканерами и принтерами этикеток, благодаря которым можно организовать автоматическую сортировку грузов.

Софт автоматически формирует необходимые первичные документы, а также контролирует взаиморасчеты с покупателями и поставщиками.

2 — Хранение товара

При организации хранения необходимо правильно каталогизировать товар по различным критериям. Далее с помощью консолидированных отчетов можно выделить те наименования, которые востребованы чаще всего. Их нужно размещать ближе к зоне погрузки-выгрузки в удобном месте.

3 — Комплектация и отгрузка

Для упрощения логистических процессов необходимо, чтобы первичные документы формировались одновременно с отгрузкой. Важно учитывать приоритетность обработки заявок, сформированных программой.

Сильно упрощает процесс интеграция с транспортными сервисами. Платформа Деловод интегрируется с приложениями транспортных компаний, которые работают в Украине (Новая почта). Поэтому нет необходимости вручную выполнять рутинные операции и заполнять документы.

Внедрение программных и аппаратных средств автоматизации позволит в будущем проанализировать работу склада, выявить проблемные места в работе и устранить их. Торговля в этом случае будет вестись в бесперебойном режиме, а стоимость складских операций снизится.  Склад перестанет быть «черной дырой», бесконечно поглощающей оборотные средства.

Покупать сервис Dilovod (Украина) и устанавливать софт на ПК кладовщика не нужно. Он работает как SaaS. Для доступа нужно зарегистрировать учетную запись и войти в систему с любого устройства с браузером. Во время ознакомительного периода пользоваться платформой можно бесплатно. Далее оплата происходит в виде ежемесячных платежей согласно выбранного тарифного плана.