Переваги використання пелет

Читать на русском

Зараз пелети вважаються не тільки екологічним паливом, а й повною альтернативою вугіллю або іншим видам палива. Якщо використовувати пелети, це заощадить витрати на опалення в три-чотири рази, проте поки повністю замінити газове опалення цим видом палива неможливо.

Особливості опалення приміщення пелетами

Спеціальні гранули для опалення - це пелети. Вони виготовляються з відходів деревообробної промисловості. Пелети вважаються екологічним продуктом, оскільки в процесі виробництва не застосовується жодна хімія.

Щоб можна було застосовувати цей вид палива, існують різні пристрої:

 1. Каміни – використовуються для опалення невеликого приміщення або кімнати. Можуть бути конвекційними (нагрівають повітря), з водяним контуром (нагрівають повітря та воду) та комбінованими (можна використовувати не тільки пелети, а й дрова, наприклад).
 2. Котли - мають потужність від 15 кВт до 1000 кВт. Найчастіше розташовуються у підвальних приміщеннях або у спеціально відведених кімнатах. Застосовуються для опалення всього будинку, а також для гарячої води.

Вибирати пристрій для опалення пелетами варто, виходячи з площі приміщення, яку потрібно опалити. Варто враховувати, що пелетні каміни та котли є дорогими, хоча цей фактор повністю компенсується низькою ціною самого палива.

Переваги пелетів

Паливо має велику кількість переваг, які виділяють їх на тлі інших видів палива:

 • екологічна сировина, яка не створює викиди вуглекислого газу в повітря;
 • мінімальний ризик займання, оскільки пелети не мають спор та пилу;
 • прості у зберіганні – займають мало місця, не виділяють запахи, легко піддаються транспортуванню;
 • мають стандартні розміри та сипкість, які забезпечують автоматизований процес опалення;
 • мають високу щільність та низьку вологість, що гарантує більшу кількість тепла від процесу згоряння, ніж дрова;
 • мінімум відходів від згоряння, тому чищення котла можна проводити кілька разів на рік.

Незважаючи на те, що пелети здаються недоступними, їх ефективність набагато перевищує дрова або вугілля.

Варто також згадати і про недоліки, хоча їх небагато, і вони відносяться більше до обладнання для опалення, ніж до палива. Насамперед пелетний котел коштує дорого, хоча останнім часом вартість набагато знизилася. Також деякі складнощі можуть виникнути з оформленням замовлення та доставкою, але це стосується віддалених населених пунктів. Важливо також вибирати пелети лише високої якості, оскільки за низьких температур паливо низької якості не зможе повноцінно забезпечити тепло.

Читати українською

Преимущества использования пеллет

Сейчас пеллеты считаются не только экологическим топливом, но и полной альтернативой углю или другим видам топлива. Если использовать пеллеты, это сэкономит расходы на отопление в три-четыре раза, тем не менее, пока полностью заменить газовое отопление этим видом топлива невозможно.

Особенности отопления помещения пеллетами

Cпециальные гранулы для отопления — это пеллеты. Они производятся из отходов деревообрабатывающей промышленности. Пеллеты считаются экологическим продуктом, так как  в процессе производства не применяется никакая химия.

Чтобы можно было применять этот вид топлива, существуют разные устройства:

 1. Камины – применяются для отопления небольшого помещения или комнаты. Могут быть конвекционными (нагревают воздух), с водным контуром (нагревают воздух и воду) и комбинированными (можно использовать не только пеллеты, но и дрова, например).
 2. Котлы – обладают мощностью от 15 квт до 1000 квт. Чаще всего располагаются в подвальных помещениях или в специально отведенных комнатах. Применяются для отопления всего дома, а также для обеспечения горячей водой.

Выбирать устройство для отопления пеллетами стоит, исходя из площади помещения, которую нужно отопить. Стоит учитывать, что пеллетные камины и котлы — дорогостоящие, хотя этот фактор полностью компенсируется низкой ценой самого топлива.

Преимущества пеллетов

Топливо имеет большое количество преимуществ, которые выделяют их на фоне других видов топлива:

 • экологическое сырье, которое не выдает выбросы углекислого газа в воздух;
 • минимальный риск воспламенения, так как пеллеты не имеют спор и пыли;
 • просты в хранении – занимают мало места, не издают запахи, легко поддаются транспортировке;
 • имеют стандартные размеры и сыпучесть, которые обеспечивают автоматизированный процесс отопления;
 • имеют высокую плотность и низкую влажность, что гарантирует большее количество тепла от процесса сгорания, чем дрова;
 • минимум отходов от сгорания, поэтому чистку котла можно проводить несколько раз в год.

Несмотря на то что пеллеты кажутся недоступными, их эффективность намного превышает дрова или уголь.

Стоит также упомянуть и про недостатки, хотя их немного, и они относятся больше к оборудованию для отопления, чем к самому топливу. Прежде всего, пеллетный котел стоит дорого, хотя за последнее время стоимость намного снизилась. Также некоторые сложности могут возникнуть с оформлением заказа и доставкой, но это касается отдаленных населенных пунктов. Важно также выбирать пеллеты только высокого качества, так как при низких температурах топливо низкого качества не сможет полноценно обеспечить тепло.

 

Метки: пелети