Автомобільний кондиціонер: принцип роботи та можливі несправності

Читать на русском

Автомобільний кондиціонер - один із важливих елементів комфорту в сучасній машині. Цей пристрій забезпечує подачу в салон свіжого повітря та підтримує задану користувачем температуру. Без нього поїздки в літню спеку перетворювалися б на тортури, а взимку для вентиляції салону доводилося б пускати всередину холодний вітер із вулиці.

Конструкцію автомобільного кондиціонера не можна назвати складною. Проте для справної роботи цього пристрою необхідно дотримуватись правил його експлуатації і не забувати про регулярне обслуговування. У випадку збоїв або несправностей слід звертатися на автостанції, де є спеціальне обладнання для заправки автомобільних кондиціонерів. . Фахівці не рекомендують самостійно ремонтувати прилад, оскільки високий ризик порушення герметичності системи.

1016373_1_w_590_lq

Принцип роботи автомобільного кондиціонера

Пристрій має герметичний контур, який замикається на компресорі. У цю систему закачується суміш компресорного мастила та фреону. Циркулюючи по різних ділянках контуру, фреон переходить з рідкого стану в газоподібний і навпаки, відповідно поглинаючи та віддаючи тепло.
Коли користувач натискає кнопку увімкнення кондиціонера, компресор втягує газоподібний холодоагент з випарника. Потім відбувається процес стиснення газу та його викид у систему у вигляді гарячої пари. Водночас вентилятор забезпечує подачу зовнішнього повітря через салонний фільтр на випарник. Там повітря охолоджується та осушується, а потім надходить у салон.

Часті несправності автомобільного кондиціонера

При експлуатації обладнання можуть виникати такі проблеми:

  1. Недостатньо ефективне охолодження повітря. Якщо при працюючому пристрої повітря, що надходить в салон, залишається занадто теплим, значить є ймовірність зниження рівня холодоагенту в системі. Оскільки фреон циркулює по замкнутому герметичному контуру, його рівень у справному пристрої залишається незмінним. Але якщо під час експлуатації відбувається розгерметизація контуру, тоді виникає необхідність усувати витік і відновлювати обсяг холодоагенту в системі до потрібного рівня.
  2. Кондиціонер мимоволі вимикається майже відразу після старту. Причиною також може стати розгерметизація контуру та зниження обсягу фреону. Іноді така несправність викликається засміченням обладнання.
  3. При увімкненні пристрою з'являється шум під капотом. Проблема може полягати у несправності компресора. Слід відвідати станцію техобслуговування та провести діагностику механізму, за результатами якої прийняти рішення про ремонт чи заміну.
  4. Під час роботи кондиціонера в салоні з'являється неприємний запах. Причиною його виникнення може бути зношений і забитий салонний фільтр, а також шар забруднень, що накопичилися на поверхні випарника.

Під час експлуатації обладнання також відбувається природне зношування ущільнювачів, шлангів та інших елементів. Щоб у невідповідний момент кондиціонер не вийшов з ладу, за його технічним станом необхідно стежити. В ідеалі діагностику та обслуговування пристрою проводять у комплексі робіт планового ТО або частіше, якщо виникають підозри на несправність.

Читати українською

Автомобильный кондиционер: принцип работы и возможные неисправности

Автомобильный кондиционер — один из важных элементов комфорта в современной машине. Это устройство обеспечивает подачу в салон свежего воздуха и поддерживает заданную пользователем температуру. Без него поездки в летнюю жару превращались бы в пытку, а зимой для вентиляции салона приходилось бы пускать внутрь холодный ветер с улицы.
Конструкцию автомобильного кондиционера нельзя назвать очень сложной. Тем не менее для исправной работы этого устройства необходимо соблюдать правила его эксплуатации и не забывать о регулярном обслуживании. В случае сбоев или неисправностей следует обращаться на автостанции, где есть где есть специальное оборудование для заправки автомобильных кондиционеров. Специалисты не рекомендуют самостоятельно ремонтировать прибор, так как высок риск нарушения герметичности системы.
1016373_1_w_590_lq

Принцип работы автомобильного кондиционера

Устройство представляет собой герметичный контур, который замыкается на компрессоре. В эту систему закачивается смесь компрессорной смазки и фреона. Циркулируя по разным участкам контура, фреон переходит из жидкого состояния в газообразное и наоборот, соответственно поглощая и отдавая тепло.
Когда пользователь нажимает кнопку включения кондиционера, компрессор втягивает газообразный хладагент из испарителя. Затем происходит процесс сжатия газа и его выброс в систему в виде горячего пара. Одновременно с этим вентилятор обеспечивает подачу внешнего воздуха через салонный фильтр на испаритель. Там воздух охлаждается и осушается, а затем поступает в салон.

Частые неисправности автомобильного кондиционера

При эксплуатации оборудования могут возникать такие проблемы:

  1. Недостаточно эффективное охлаждение воздуха. Если при работающем устройстве поступающий в салон воздух остается слишком теплым, значит есть вероятность снижения уровня хладагента в системе. Поскольку фреон циркулирует по замкнутому герметичному контуру, его уровень в исправном устройстве остается неизменным. Но если в ходе эксплуатации происходит разгерметизация контура, тогда возникает необходимость устранять утечку и восстанавливать объем хладагента в системе до нужного уровня.
  2. Кондиционер самопроизвольно выключается почти сразу после старта. Причиной также может стать разгерметизация контура и снижение объема фреона. Иногда такая неисправность вызывается засорением оборудования.
  3. При включении устройства появляется шум под капотом. Проблема может заключаться в неисправности компрессора. Следует посетить станцию техобслуживания и провести диагностику механизма, по результатам которой принять решение о ремонте или замене.
  4. При работе кондиционера в салоне появляется неприятный запах. Причиной его возникновения может быть изношенный и забитый салонный фильтр, а также слой загрязнений, скопившихся на поверхности испарителя.

В ходе эксплуатации оборудования также происходит естественный износ уплотнителей, шлангов и других элементов. Чтобы в самый неподходящий момент кондиционер не вышел из строя, за его техническим состоянием необходимо следить. В идеале диагностику и обслуживание устройства проводят в комплексе работ планового ТО или чаще, если возникают подозрения на неисправность.

Метки: авто